possession

  • TYYPPI: ydinelementti omistamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: objekti jonka henkilö omistaa
  • ESIM: Tallinpitäjälle oli siten syntynyt vastuu hevosen kuolemasta johtuneesta vahingosta hevosen OMISTAJALLE. (Possession)

Esiintyy kehyksissä

Change_of_quantity_of_possession, Losing, Possession

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback