population

  • TYYPPI: reunaelementti Relational_political_locales-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: väestö, joka asuu jonkin laajemman alueen pääalueeksi valitussa sijainnissa
  • ESIM: Karoliinisen sairaalan ja Tukholman kaupungin yhteistutkimuksessa on seurattu vuodesta 1950 lähtien naapurimaamme PÄÄKAUPUNGISSA asuvien ihmisten sairastumistilastoja. (Relational_political_locales)

Esiintyy kehyksissä

Relational_political_locales

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback