political_region

  • TYYPPI: ydinelementti Economy-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: poliittinen alue, jolla ekonominen tilanne vallitsee
  • ESIM: Valtion TALOUDESSA on Kukkosen mielestä ajauduttu tilanteeseen, jota on eniten pelätty. (Economy)

Esiintyy kehyksissä

Economy

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback