point_of_contact

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti ihmisen asentoihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa siihen ruumiinosaan, joka tukee henkilöä tiettyyn asentoon
  • ESIM: Hän NOUSI polvilleen pöydälle ja yritti nostaa toisella kädellään kulta-astian kantta. (Change_posture)

Esiintyy kehyksissä

Change_posture, Posture

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback