plan

  • TYYPPI: ydinelementti Execute_plan-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: tavoite tai tarkoitus, jota agentti tavoittelee
  • ESIM: Jo muutaman vuoden ajan kytenyttä suunnitelmaa ruvetaan nyt parin viikon kuluttua PANEMAAN TÄYTÄNTÖÖN, ja tällöin alus siirretään vastaiselle sijaintipaikalleen Tykistölahden suuhun Suomenlinnaan. (Execute_plan)

Esiintyy kehyksissä

Execute_plan

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback