place_of_employment

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti ammatteihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: paikka, jossa henkilö työskentelee
  • ESIM: Esimerkiksi valtiollisessa sairaalassa työskentelevä SAIRAANHOITAJA joutuisi maksamaan vuoden palkan, jos hän valitsisi luonnollisen synnytyksen yksityisessä sairaalassa, ja kuukauden palkan muutamasta käynnistä yksityisellä hammaslääkärillä. (Medical_professionals)

Esiintyy kehyksissä

Being_employed, Medical_professionals, People_by_vocation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback