pieces

  • TYYPPI: ydinelementti kokonaisuuden leikkaamiseen pienempiin paloihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kokonaisuudesta lähtöisin olevat osat, jotka ovat irronneet siitä
  • ESIM: Reippain, voimakkain ottein iskee vanhus paraikaa kirveellään puunpölkkyä PILKKOEN sen haloiksi , kun matkamies lähenee, suorana ja reippaana hän iloisesti tervehtien ottaa vieraan vastaan. (Cutting)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_fragment, Cutting

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback