piece

  • TYYPPI: ydinelementti Part_piece-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: pala, joka koostuu jostakin materiaalista
  • ESIM: Ennen hän kokosi pienet saippuan PALAT saippuaristikkoon ja heilutteli sitä astiain pesuvedessä. (Part_piece)

Esiintyy kehyksissä

Part_piece

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback