picture

  • TYYPPI: reunaelementti Body_decoration-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee, minkä muotoinen koristelu on tai mitä se esittää
  • ESIM: Perhoskuvioinen TATUOINTI uhrin rinnassa johtaa komisario Königin arvoituksen jäljille. (Body_decoration)

Esiintyy kehyksissä

Body_decoration

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback