phenomenon_1

  • TYYPPI: ydinelementti Differentiation-kehyksessä
Onko tavallisesti ydin- vai reunaelementti (vai kumpi tahansa) ja esiintyykö vain tiettyä aihealuetta käsittelevissä kehyksissä (kuten oikeudenkäyntikehyksissä)

Määritelmä

  • KUVAUS: kahdesta erilaisesta ilmiöstä toinen, joka ilmaistaan lauseessa ensimmäisenä
  • ESIM: Punainen hedelmäliha EROTTAA sen vaaleasta greipistä. (Differentiation)

Esiintyy kehyksissä

Differentiation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback