phenomenon

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin tapahtuman tai teon kannalta keskeinen ilmiö, jota havainnoidaan tai arvioidaan
  • ESIM: Oikeudenalajakson kirjat VAIKUTTAVAT kattavilta: yhteensä 22 kirjaa eli 26 nidettä. (Appearance)
  • Silloin sukupolvien välinen kuilu häviää, ja kun puhelimessa AISTII vielä toisen hymyilyn, tuntuu työ mukavalta. (Perception_experience)

Esiintyy kehyksissä

Appearance (nykyään Give_impression), Assessing, Becoming_aware, Cause_to_perceive, Evoking, Expectation, Grasp, Obviousness, Perception_active, Perception_experience, Punctual_perception, Recording, Representing, Scrutiny, Secrecy_status, Sensation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback