phenomena

  • TYYPPI: ydinelementti Differentiation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kaksi ilmiötä, joiden arvioidaan olevan erilaisia keskenään ja jotka ilmaistaan lauseessa yhdessä
  • ESIM: He ovat oppineet TEKEMÄÄN ERON sielullisen ja hengellisen välillä. (Differentiation)

Esiintyy kehyksissä

Differentiation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback