person

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, joissa kuvaillaan ihmisen ominaisuuksia

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa henkilöön, josta kerrotaan jotain
  • ESIM: Tällä hetkellä eräs kanadalainen HEPPU , joka on tekstittänyt mm. Celine Dionia, vääntää meille tekstejä. (People)
  • Toinen pääpuhuja oli juutalaissyntyinen KRISTITTY Martin . (People_by_religion)

Esiintyy kehyksissä

Expected_location_of_person, People, People_by_age, People_by_jurisdiction, People_by_morality, People_by_origin, People_by_religion, People_by_vocation, Performers, Race_descriptor, Wealthiness

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback