persistent_characteristic

  • TYYPPI: reunalementti ihmisiin ja heidän ominaisuuksiinsa liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilön pysyvä fyysinen ominaisuus tai luonteenpiirre
  • ESIM: Hän on karismaattinen HEPPU, joka hymyilee harvoin ja tekee särmikkäitä lauluja, joissa hyvän ja pahan voimat taistelevat keskenään alinomaa. (People)
  • Marko Ahtisaaren rinnalla eduskuntatalossa istui tumma RANSKATAR Nathalie Silvestre. (People_by_origin)

Esiintyy kehyksissä

People, People_by_age, People_by_morality, People_by_origin, People_by_religion, People_by_vocation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback