perpetrator

  • TYYPPI: ydinelementti lainvastaisiin ja väkivallan tekoihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka syyllistyy lainvastaiseen tekoon
  • ESIM: Eugene Howard KIDNAPPASI entisen vaimonsa Stellan jokin päivä sitten avioeroista kuuluisaksi tulleessa Las Vegasin kaupungissa USA:ssa. (Kidnapping)

Esiintyy kehyksissä

Arson, Committing_crime, Kidnapping, Killing, Offenses, Piracy, Rape, Robbery, Smuggling, Theft

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback