periodicity

  • TYYPPI: reunaelementti paikallaan tapahtuvaan liikkumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee toistuvan liikkeen vauhtia tai kierroksia, eli kuinka monta kertaa teema palaa tiettyyn paikkaan jonkin ajanjakson sisällä
  • ESIM: Mittausten mukaan tämä musta aukko PYÖRII tapahtumahorisonttinsa etäisyydellä yli 800 kierrosta sekunnissa.

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_move_in_place, Moving_in_place

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback