period_of_iterations

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi sen jakson, jonka aikana kuvattu tapahtuma toistuu
  • ESIM: Tänä suhteellisen lyhyenä ajanjaksona lääketieteellinen läpimurto on voittanut mm. polion ja parantanut koko joukon muita sairauksia, jotka vuosisatoja ovat tappaneet tai VAMMAUTTANEET ihmiskuntaa. (Cause_harm)

Esiintyy kehyksissä

Cause_harm, Cause_impact, Change_position_on_a_scale, Change_posture, Giving, Impact, Killing, Perception_active, Shoot_projectiles, Statement, Travel, Undergo_change, Using, Win_prize

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback