period

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin ajanjakso
  • ESIM: Nykyisellään kenttä pysyy liian PITKIÄ aikoja käyttökelvottomana niin keväällä kuin syksylläkin. (Duration_attribute)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä duration

Esiintyy kehyksissä

Duration_attribute (nykyään Duration_description), Extreme_value

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback