performer_1

  • TYYPPI: ydinelementti Performers_and_roles-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: esiintyjä, joka esiintyy jonkin toisen rinnalla ja on lauseessa mahdollisesti topikaalisempi
  • ESIM: Zürichissä Elisabeth NÄYTTELI yhdessä kuuluisan kirjailijan Frank Wedekindin kanssa veitikkamaista tyttöosaa tämän näytelmässä »Wettersteinin linna». (Performers_and_roles)

Esiintyy kehyksissä

Performers_and_roles

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback