performance

  • TYYPPI: ydinelementti Performers_and_roles-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: esitys, jonka katsojat näkevät
  • ESIM: Filmissä Allen NÄYTTELEE yliopistoprofessoria, joka harkitsee jättävänsä vaimonsa (Mia Farrow) 20-vuotiaan opiskelijan (Juliette Lewis) vuoksi. (Performers_and_roles)

Esiintyy kehyksissä

Performers_and_roles

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback