perceptual_source

  • TYYPPI: ydinelementti Chemical-sense_description-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, jota kuvaillaan ja joka aiheuttaa jonkin tuntemuksen
  • ESIM: Kahvi on KARVASTA, hyvää ja sopii sadepäivään. (Chemical-sense_description)

Esiintyy kehyksissä

Chemical-sense_description

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback