percept

  • TYYPPI: ydinelementti Sensation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee tuntemuksen jotain erityispiirrettä, yleensä viittaa siihen entiteettiin joka tuntemuksen on aiheuttanut
  • ESIM: Uunista tulvahti herkullinen vaniljan TUOKSU. (Sensation)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä source, mutta ovat yleensä hyvin lähellä toisiaan

Esiintyy kehyksissä

Sensation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback