perceiver_passive

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti havainnointiin ja ulkoasuun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tietoinen entiteetti, joka havainnoi jotain asiaa passiivisesti tai sitä tietoisesti tavoittelematta
  • ESIM: Sivullinen voi selvästi AISTIA ilmassa väreilevän jännityksen. (Perception_experience)

Esiintyy kehyksissä

Appearance (nykyään Give_impression), Perception_experience, Sensation

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback