Perceiver_agentive

  • TYYPPI: ydinelementti Perception_active-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: aktiivinen toimija, joka suorittaa jonkin toiminnon aistihavainnon tavoittamiseksi
  • ESIM: Miettiväisenä hän TUNNUSTELI paneelien peittämiä seiniä. (Perception_active)

Esiintyy kehyksissä

Perception_active

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback