perceiver

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti havainnointiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa yleisesti tietoiseen entiteettiin, joka havainnoi jotain asiaa joko aktiivisesti tai passiivisesti
  • ESIM: Yhteisillä messuillaan oppilaitokset ESITTELEVÄT koulutustarjontaansa sekä nuorille että aikuisopiskelijoille. (Cause_to_perceive)
  • Ensimmäinen - ja monen mielestä ainoa oikea - Bond Sean Connery EKSYTTI takaa-ajajansa Aston Martinilla. (Losing_track_of_theme)

Esiintyy kehyksissä

Attention, Cause_to_perceive, Locating, Losing_track_of_perceiver, Losing_track_of_theme, Obviousness, Punctual_perception

-- NiinaVai - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback