payer

  • TYYPPI: ydinelementti maksamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka luovuttaa omia resurssejaan eli rahaa jonkin syyn takia
  • ESIM: Nykyinen yhteinen maatalouspolitiikka ei TULE KALLIIKSI pelkästään unionille vaan se nostaa jopa kuluttajahintoja. (Expensiveness)

Esiintyy kehyksissä

Expensiveness, Fining

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback