pattern

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin pienempien elementtien tai tapahtumien määrätty ketju tai kuvio
  • ESIM: Hän oli täysin kuuro, mutta tunsi RYTMIN jaloillaan, oppi tanssimaan ja pääsi tanssimaan Portugalin kansallisbalettiin. (Temporal_rhythm)

Esiintyy kehyksissä

Memorization, Temporal_pattern

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback