patient

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa entiteettiä, joka on jonkin toiminnan kohde ja mahdollisesti muuttuu jotenkin sen seurauksena. Lääketieteeseen ja sairauksiin liittyvissä kehyksissä se viittaa nimenomaan potilaaseen.
  • ESIM: Räjähdys sattui aamulla noin klo 7.15. Se REPI aukkoja lentokenttärakennuksen betoni-ja lasiseiniin sekä kattoon . (Damaging)
  • He koettivat keinoa — ja ihme tapahtui, kaikki PARANTUIVAT melkein heti. (Recovery)

Esiintyy kehyksissä

Bungling, Cause_change_of_strength, Cause_to_be_sharp, Cure, Damaging, Dominate_competitor, Grooming, Immobilization, Institutionalization, Intentionally_affect, Medical_conditions, Recovery

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback