path

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti, myös ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa yleisesti reittiä tai väylää, jota pitkin kuvattu liike tapahtuu
  • ESIM: Melitta TÄHTÄSI minua totisena etusormella otsaan tapaamishuoneen pöydän yli, toinen silmä tiukasti kiinni, ja ampua pasautti niin, että rekyyli nosti etusormen pystyyn. (Aiming)
  • Suomeen palattuaan hänen oli määrä toimittaa naisen tullin läpi SALAKULJETTAMA huumausaine edelleen määrättyyn osoitteeseen. (Smuggling)

Esiintyy kehyksissä

Aiming, Arriving, Body_movement, Breathing, Bringing, Cause_change_of_position_on_a_scale, Cause_fluidic_motion, Cause_motion, Change_direction, Change_position_on_a_scale, Change_posture, Cotheme, Departing, Disembarking, Dispersal, Emanating, Emitting, Emptying, Escaping, Evading, Fluidic_motion, Intentional_traversing, Light_movement, Make_noise, Mass_motion, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Operate_vehicle, Path_shape, Path_traveled, Placing, Quitting_a_place, Redirecting, Removing, Ride_vehicle, Roadways, Self_motion, Sending, Setting_out, Smuggling, Sound_movement, Sounds, Travel, Traversing, Use_firearm

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback