party

  • TYYPPI: ydinelementti Terms_of_agreement-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: osapuoli, joka vaatii tiettyjen ehtojen täyttymistä ennen kuin se suostuu mukaan sopimukseen
  • ESIM: Jos myyjä puolestaan liittää tilausvahvistukseensa ehdot, joissa se vapautetaan vastaamasta välillisistä vahingoista eikä kumpikaan kiinnitä toistensa EHTOIHIN erityistä huomiota, vastaako myyjä viivästyksen aiheuttamasta tuotannon keskeytymisestä tai muusta välillisestä vahingosta? (Terms_of_agreement)

Esiintyy kehyksissä

Terms_of_agreement

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback