partner_1

  • TYYPPI: ydinelementti ihmisten välisiin suhteisiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: suhteen tai yhteistyön toinen osapuoli, joka on lauseessa topikaalisempi tai mainitaan ensin
  • ESIM: Marta-neito NAITETTIIN vastoin omaa tahtoaan Stepanille, kylänvanhimman pojalle, ja anopin pettymykseksi nuorenparin ensimmäinen lapsi oli tytär. (Forming_relationships)

Esiintyy kehyksissä

Collaboration, Forming_relationships, Personal_relationship

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback