parties

  • TYYPPI: ydinelementti sopimukseen pääsemiseen liittyvissä kehyksissä,

Määritelmä

  • KUVAUS: ryhmä tai osapuolet, jotka pääsevät jostain toiminnasta sopimukseen
  • ESIM: Venäläiset panssarivaunut tulittivat sunnuntaina Tshetsheniassa kahta kylää, joiden asukkaat olivat SOPINEET häätävänsä tshetsheenikapinalliset alueeltaan, jos venäläiset eivät hyökkää kyliin. (Make_agreement_on_action)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_action, Make_agreement_on_action

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback