participants

  • TYYPPI: ydinelementti johonkin osallistumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: osallistujat, jotka osallistuvat johonkin tapahtumaan ja jotka ilmaistaan lauseessa yhdessä
  • ESIM: Hän muistutti kesäpäivien OSALLISTUJIA sanattoman viestinnän tärkeydestä huomauttamalla, että jos ihmisen sanat ja olemus ovat ristiriidassa, toiset uskovat meistä sen, minkä näkevät. (Participation)

Esiintyy kehyksissä

Competition, Participation

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback