part_prop

  • TYYPPI: reunaelementti kokonaisuuden osia kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kokonaisuuden osan ominaisuus
  • ESIM: Ja toisena pelkona hänellä oli , ettei vain löisi häntänikamiaan terävään pöydän REUNAAN, sillä huone oli sittenkin aika ahdas. (Part_edge)

Esiintyy kehyksissä

Part_edge, Part_inner_outer, Part_ordered_segments, Part_orientational, Part_piece, Part_whole

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback