part_2

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin kokonaisuuden osa, joka kahdesta osasta jälkimmäisenä
  • ESIM: Impi Sirkka on luonut kansanopistostaan suurkodin, jossa hänen oma perheensä on SULAUTUNUT YHTEEN sen muiden jäsenten kanssa.

Esiintyy kehyksissä

Amalgamation, Becoming_separated, Cause_to_amalgamate, Encounter, Separating

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback