part

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: yleisesti jokin osa jostain kokonaisuudesta, jota voidaan tarkentaa joillakin määritteillä
  • ESIM: »Mainio juttu!» tuumi herra Pickwick itsekseen nauraen niin, että YÖMYSSYN nauhat melkein natisivat. (Accourtements)
  • Länsi-Savon testiryhmä etsi elokuussa kaksi viikkoa vastausta kysymykseen ; pystyykö pohjoismaalainen ajamaan tien VASENTA puolta ? (Part_orientational)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Adjusting, Architectural_part, Be_subset_of, Connecting_architecture, Containers, Inclusion, Part_edge, Part_inner_outer, Part_ordered_segments, Part_orientational, Part_piece, Part_whole, Rest, Shaped_part, Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback