parameter

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: muuttuja, joka viittaa johonkin tiettyyn aihepiiriin tai aihealueeseen
  • ESIM: Tiettyä viehätystä historian lopun ajatukselle on antanut sen psykologinen YHTEENSOPIVUUS muiden lopunajan merkkien kanssa. (Compatibility)
  • Itämeren ekologisesti varsin HUOLESTUTTAVA - joskaan ei toivoton - tilanne on jo sinänsä merkittävä yhteistyöhön haastava ja pakottava tekijä. (Stimulus_focus)

Esiintyy kehyksissä

Biological_urge, Compatibility, Desirability, Difficulty, Emotion_directed, Experiencer_focus, Stimulus_focus

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback