paradigm

  • TYYPPI: reunaelementti Awareness-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin paradigma tai pohja, johon tietoisuus perustuu
  • ESIM: Mekanistinen KÄSITYS edellyttää keskitettyä valtiota. (Awareness)

Esiintyy kehyksissä

Awareness

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback