output

  • TYYPPI: ydinelementti Labor_product-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: lopputuotos, joko konsepti tai fyysinen asia, jonka luomiseen henkilö on kanavoinut voimansa
  • ESIM: Hänen TEOKSISSAAN ihminen asettuu rodun, luokan, sukupuolen ja seksuaalisuuden leikkauspisteeseen, määrittelee Arja Elovirta. (Labor_product)

Esiintyy kehyksissä

Labor_product

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback