outcome

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: lopputulos, joka seuraa jostakin tapahtumasta tai toiminnasta
  • ESIM: Seurauksena oli loputon määrä juridisia konflikteja, joita Venäjän korkeimpana oikeusasteena toiminut senaatti KOETTI selvittää siinä kuitenkaan erityisemmin onnistumatta. (Attempt)
  • Jäppinen PENKOI laatikkoa, kunnes löysi etsimänsä ooppiumitinktuurin.

Muita huomioita

  • eroaa elementistä result

Esiintyy kehyksissä

Accuracy, Attempt, Attempt_means, Clarity_of_resolution, Contingency, Omen, Seeking, Wagering

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback