other

  • TYYPPI: ydinelementti Others_situation_as_stimulus-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka aiheuttaa kokijassa jonkin tunnereaktion
  • ESIM: SÄÄLI minun tulee poikaa . (Others_situation_as_stimulus)

Esiintyy kehyksissä

Others_situation_as_stimulus

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback