original_punishment

  • TYYPPI: ydinelementti Commutation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: alkuperäinen rangaistus, joka henkilölle aiemmin langetettiin
  • ESIM: Sotilastuomioistuin tuomitsi Burgosissa kuusi baskia kuolemaan, mutta kenraali Franco LIEVENSI tuomiot elinkautisiksi vapausrangaistuksiksi. (Commutation)

Esiintyy kehyksissä

Commutation

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback