original_context

  • TYYPPI: ydinelementti Remainder-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ajallinen aikakausi tai tapahtuma, joka metonyymisesti edustaa entiteettejä, jotka olivat kyseisenä aikakautena olemassa
  • ESIM: Kulturellista ja elegantista Monrepos'n kartanoelämästä ovat JÄLJELLÄ vain nostalgiset muistot. (Remainder)

Esiintyy kehyksissä

Remainder

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback