original

  • TYYPPI: ydinelementti kopioimiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: alkuperäinen entiteetti, josta tehdään kopio
  • ESIM: Sen sijaan ei pidä vaatia oppilaita JÄLJENTÄMÄÄN esimerkkejä paperiinsa. (Duplication)

Esiintyy kehyksissä

Duplication, Feigning

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback