orientational_location

  • TYYPPI: reunaelementti Observable_body_parts-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa ruumiinosan tai sen pienemmän osan sijaintia suhteessa koko ruumiin suuntautumiseen
  • ESIM: Viimeksimainittu kutsui itseään itsepäisesti Bridgettiksi ja kielsi tietävänsä mitäiin mainitusta Newmanista, kunnes Dave tarttui hänen oikeaan KORVANNIPUKKAANSA. (Observable_body_parts)

Esiintyy kehyksissä

Observable_body_parts

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback