organization

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin entiteetti, esimerkiksi instituutio tai ryhmittymä, johon kuuluu jäseniä
  • ESIM: Italiassa yksityisillä kouluilla, erityisesti uskonnollisten JÄRJESTÖJEN ylläpitämillä on peruskouluvaiheessa poikkeuksellisen merkittävä asema. (Organization)

Esiintyy kehyksissä

Organization, Rite, Terrorism

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback