ordinality

  • TYYPPI: ydinelementti Part_ordered_segments

Määritelmä

  • KUVAUS: asioiden tai osien järjestyksen luku
  • ESIM: Ottelun ensimmäiset VUOROPARIT olivat molemmilta joukkueilta tasaista vääntämistä. (Part_ordered_segments)

Esiintyy kehyksissä

Part_ordered_segments

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback