option_2

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Waver_between_options

Määritelmä

  • KUVAUS: kahdesta vaihtoehdosta jälkimmäiseksi mainittu tai se vaihtoehto, jota ei vielä olla kokeiltu
  • ESIM: Syyskuun alussa POHDISKELIN vakavasti,jatkanko vaalityötä vai luovunko kokonaan leikistä. (Waver_between_options)

Esiintyy kehyksissä

Waver_between_options

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback