opportunity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Opportunity

Määritelmä

  • KUVAUS: tilanne, jonka aikana haluttu tai toivottu tilanne on mahdollinen
  • ESIM: 1990-luvun lukuihin vaikutti myös vuonna 1994 voimaan astunut kotikuntalaki, joka antaa opiskelijoille MAHDOLLISUUDEN vaihtaa kirjansa opiskelupaikkakunnalle. (Opportunity)

Esiintyy kehyksissä

Opportunity

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback