opponent

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kilpailuun ja voittamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: vastustaja, jota vastaan kilpaillaan sekä voitetaan tai hävitään
  • ESIM: Suomi HÄVISI voiton vieneelle Norjan joukkueelle 45 sekuntia. (Finish_competition)

Esiintyy kehyksissä

Finish_competition, Finish_game, Win_prize

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback